Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu GG

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą. Określa on podstawowe zasady korzystania ze Sklepu GG, a jego akceptacja jest wymagana w celu korzystania z usług. Akceptując Regulamin Kupujący akceptuje także Politykę prywatności Sklepu oraz potwierdza, że ma ukończone 18 lat.

Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2023 r.

SPIS TREŚCI

§ 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
§ 2.    DEFINICJE
§ 3.    MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
§ 4.    TOWARY I/LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE
§ 5.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY
§ 6.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE
§ 7.    CENY TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI
§ 8.    DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
§ 9.    DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH
§ 10.  ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH  
§ 11.  USŁUGI CYFROWE - ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA, NEWSLETTER
§ 12.  PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW
§ 13.  PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH
§ 14.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 15.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH
§ 16.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
§ 17.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
§ 18.  DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
§ 19.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
§ 20.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny na stronie https://shop.gg.pl/ i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

 1.  adres e-mail: sklep@gg.pl,
 2.  numer telefonu: (94) 343 58 14.

3. Preferowanym kanałem porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna. Kanał ten gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą. 

4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Towarów lub/i umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 

6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową. 

8. Informacje o Towarach i/lub Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu,
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

10. Klient zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją, (jeśli taka została udzielona).

11. Akceptując Regulamin Klient akceptuje także Politykę Prywatności Sklepu GG oraz potwierdza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

12. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

13. W celu usunięcia konta Klienta należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: sklep@gg.pl

§ 2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Fintecom S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907, kapitał zakładowy w wysokości 600 000,00 PLN.

2. GG – (d. Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca.

3. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

6. Przedsiębiorca (Przedsiębiorca zawodowy) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

7. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://shop.gg.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

10. Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. 

12. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

13. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

14. Umowa Sprzedaży  umowa sprzedaży Towaru i/lub dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy, której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta i/lub do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

15. Umowa o świadczenie usług  oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy, której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.

16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

17. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

18. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą, którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

19. Operatorzy płatności:

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186. KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 
 2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Adres siedziby: 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007.

20. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

21. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Towaru - w zależności od wybranej formy płatności i  zamówionego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

22. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości.

23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający  przetwarzanie  i przechowywanie,  a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

24. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie. 

25. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

26. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.),  dalej: Ustawa.

27. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: Kodeks cywilny.

28. RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

29. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

30. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej: UŚUDE.

31. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej: Prawo telekomunikacyjne.

32. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej: Prawo autorskie.

§ 3. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary i/lub Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe potrzebne są:

 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, telefon, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura,
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§ 4. TOWARY I/LUB TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. Specyfika każdego Towaru i/lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. 

2. Jeżeli jakakolwiek konkretna cecha Towaru i/lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową, Sprzedawca informuje o tym. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takiego Towaru i/lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich, jakość.

4. Dostęp do zakupionych lub bezpłatnych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.

5. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz, według zasad opisanych w odrębnym regulaminie, jeżeli taki regulamin został przedstawiony przez Sprzedawcę.

6. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych, zakupionych w Sklepie odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz, według zasad opisanych w odrębnym regulaminie, jeżeli taki regulamin został przedstawiony przez Sprzedawcę.

§ 5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY 

1. Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Towaru w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Towaru).

2. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru, w wyniku, czego wybrany Towar zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Mam kupon rabatowy”. Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Użyj” Klient otrzymuje informację o nowej cenie zakupu. 

4. Klient następnie wybiera metodę płatności oraz formę dostawy.

5. Następnym krokiem jest możliwość zarejestrowania konta Klienta, jeżeli Klient jeszcze go nie posiada, zalogowanie się za pomocą portalu Facebook lub za pomocą Google lub sfinalizowanie zakupu bez rejestracji.

6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest wybranie w formularzu opcji „osoba prywatna” lub „firma” oraz podanie przez Klienta w formularzu następujących danych:

 1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 2. adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail,
 5. numeru NIP w przypadku firmy,
 6. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 7. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Podsumowanie” a następnie kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

7. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „inny adres wysyłki” i wskazanie właściwych danych po rozwinięciu się dodatkowych pól formularza. 

8. Klient może opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki. 

9. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru, co do formy płatności za zamówione Towary, z obecnie dostępnych w Sklepie.

10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak również, co do formy płatności.

11. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

13. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, lub wybiera opcję płatności za pobraniem, jeżeli opcja ta jest dostępna. 

14. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

15. Umowę Sprzedaży traktuje się, jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§ 6. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE 

1. Procedura Zamówienia Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych w Sklepie wygląda tak samo jak w przypadku Zamówienia Towarów zgodnie z zapisami § 5 ust. 1-5 oraz 8-12.

2. W przypadku dokonania zakupu Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych w Sklepie konieczne jest wybranie w formularzu opcji „osoba prywatna” lub „firma” oraz podanie przez Klienta w formularzu następujących danych:

 1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 3. numeru telefonu,
 4. adresu e-mail,
 5. numeru NIP w przypadku firmy,
 6. numeru GG, dla którego zakup jest dokonywany, (jeżeli wymagany),
 7. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 8. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „ Podsumowanie” a następnie kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

3. Klient może być zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu. 

4. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:

 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

§ 7. CENY TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy). 

2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.

4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji. 

5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 

6. Jeżeli dany Towar, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:

 1. tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy: 51 1140 2118 0000 3414 2200 1026, nazwa odbiorcy:  Fintecom S.A., adres:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,  75-502 Koszalin. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Dane niezbędne do dokonania płatności, w tym numer rachunku bankowego Sprzedawcy, widoczne są także podczas dokonywania zakupu w Sklepie,
 2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu PayU (kartą płatniczą, Blikiem, e-przelewem),
 3. za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis,
 4. za pobraniem – płatne przy odbiorze Towaru. Towar zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze.

9. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. To samo dotyczy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

10. Do każdego Zamówienia złożonego przez Firmę, jeżeli został podany NIP, wystawiany jest dowód zakupu tj. faktura VAT w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

11. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej, jeżeli w skuteczny sposób zgłosi Sprzedawcy chęć jej otrzymania. Faktura zostaje przesłana do Klienta na adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.

12. Sposobem powiadomienia Sprzedawcy o chęci otrzymania faktury, jest wpisanie odpowiedniej wiadomości dla Sprzedającego w polu „Uwagi” podczas składania Zamówienia lub wysłanie prośby w wiadomości e-mail na adres sklep@gg.pl.

§ 8. DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 1 do maksymalnie 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

 1. list polecony, 
 2. przesyłka pocztowa kurierska,
 3. przesyłka kurierska,
 4. Paczkomat.

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski.  

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

6. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.  Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostawców tych usług.

7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Towaru liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 

9. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. 

10. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

§ 9. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba, że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomości e-mail, informujące o każdym etapach realizacji zamówienia. Jeśli ma to zastosowanie, Sprzedawca informuje Klienta o zrealizowaniu Zamówienia za pośrednictwem komunikatora GG.

5. Zamówienie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej realizowane jest przez Sprzedawcę natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za Zamówienie. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

6. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy adres e-mail, nieprawidłowy numer GG, wpisze błędne dane albo nie zapewni warunków dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 

§ 10. ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 

1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli poinformował Klienta o aktualizacji.

2. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:

 1. zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
 2. zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
 3. zmiany stylistyczne niemające charakteru merytorycznego, ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta. 

5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca nie wprowadza takich zmian.

§ 11. USŁUGI CYFROWE - ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA, NEWSLETTER

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie. 

2. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyrazi na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane są w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Sklepu.

3. Obecnie Sprzedawca nie świadczy usługi wysyłki newslettera i nie zbiera zgód na jego wysyłkę do Klientów. Zaznaczenie przez Klienta zgody na wysyłkę newslettera nie powoduje zapisania adresu e-mail Klienta w celu subskrypcji newslettera a aktywny checkbox zapisu wynika ze specyfiki strony internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta bezpłatnie.

5. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 2. posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego Regulaminu,
 3. unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej. 

6. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. 

7. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny potwierdzający założenie Konta. Po kliknięciu w niego Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 

8. Założenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie. Zamówienie można złożyć, jako Gość.

9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  

11. Klient może również zalogować się do Sklepu za pomocą swojego konta na portalu Facebook lub konta Google.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne. 

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku, gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

14. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

15. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika. 

16. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

17. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,   w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Towary, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów.

18. Klient może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 

19. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta. 

20. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

21. W celu usunięcia Konta Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gg.pl. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać usunięcia konta Klienta w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania żądania jego usunięcia.

22. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. podgląd Zamówienia, historii zamówień czy automatyczne wprowadzanie danych do Zamówienia.

§ 12.  PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.

3. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. 
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.

9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. 

10. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnego reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

12. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

14. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką prywatności.

15. Klient może skorzystać z Formularza reklamacji, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 13. PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym Regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta. 

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności, 
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo, gdy Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką prywatności.

14. Klient może skorzystać z Formularza reklamacji, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy, (jeśli były odpłatne).  

16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, (jeśli usługi były odpłatne). 

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku,
 2. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się TUTAJ oraz w linku na końcu niniejszego Regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe. 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.

11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: 

 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy, 
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, 
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
 4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

15. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. 

16. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. 

17. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.

18. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

19. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§ 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym Regulaminie.

2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

 1. Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 3. Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta,
 4. Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,
 5. w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Odnośniki do formularzy znajdują się na dole strony.

§ 17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

2. W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z  Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Towaru, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
 3. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych i liczony jest od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 

5. Zakazane jest w szczególności, zarówno, co do całości Towaru, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 

 1. udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
 2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

6. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Towary, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

7. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Towarów, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

§ 18. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fintecom S.A. NIP: 6692501424, REGON: 320877907, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz kontaktować się z IOD używając poniższych danych: Hanna Majchrowska e-mail: iod@gadu-gadu.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia, której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową. 

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 11.  w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba, że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://shop.gg.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.html.

§ 19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Przydatne linki:

Link do niniejszego Regulaminu (do pobrania).

Link do aktualnej Polityki Prywatności Sklepu GG.

Link do wzorów formularzy odstąpienia od umowy (do pobrania).

Link do wzorów formularzy reklamacji (do pobrania).

Link do Regulaminu Sklepu, obowiązującego do dnia 31.12.2022 r. (do pobrania).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl