Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu GG

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą. Określa on podstawowe zasady korzystania ze Sklepu GG, a jego akceptacja jest wymagana w celu korzystania z usług. Akceptując Regulamin Usługobiorca akceptuje także Politykę Prywatności oraz potwierdza, że ma ukończone 18 lat.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2019 r.

§ 1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca /Sprzedawca – Fintecom Sp. z o. o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000362067, NIP: 6692501424, REGON: 320877907 (dalej: „Fintecom”).

Usługobiorca /Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  - który zwiera Umowę z Usługodawcą.

Sklep internetowy – serwis internetowy: Sklep GG, dostępny pod adresem https://shop.gg.pl/, za pośrednictwem którego Usługobiorca może kupić produkty (dalej: ,,Sklep GG”).

PayU S.A. - administrator płatności dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Karta – karta debetowa / kredytowa dopuszczona regulacjami systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności Klienta.

Administrator sklepu internetowego - Fintecom Sp.z o. o.

Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Rejestracja w Sklepie internetowym – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy w Sklepie internetowym oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

Konto Usługobiorcy – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie internetowym dla każdego Usługobiorcy, na którym po zalogowaniu może on składać zamówienia (oraz w ramach której Usługobiorca ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi).

Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Usługobiorcy, podawany podczas procesu Rejestracja w sklepie internetowym.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę produktów. Zamówienie można składać poprzez konto Użytkownika po zalogowaniu, lub bezpośrednio na stronie Sklepu GG bez konieczności logowania.

Polityka prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora sklepu internetowego działającego pod adresem: https://shop.gg.pl/ dostępny tutaj → Polityka Prywatności.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204).

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie GG przez Usługobiorcę, jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności, oraz akceptacja ich postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu GG następujące usługi: umożliwienie Usługobiorcom składania Zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu GG i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz udzielanie Usługobiorcom informacji handlowych o Produktach dostępnych w Sklepie GG .

4. Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowane w Sklepie GG nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie GG niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy jest zabronione.

6. Informacje o produktach podane w Sklepie GG , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

7. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Usługobiorca udostępnił Konto.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację w Sklepie GG i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu GG jedynie w zakresie złożonego zamówienia. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu GG w sposób nie zakłócający jego działania, ani nie utrudniający korzystania ze Sklepu przez innych Usługobiorców.

5. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Usługobiorca, który dokonał rejestracji może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres e-mail sklep@gg.pl.. Administrator Sklepu GG zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

7. Podczas rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

8. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, ze ma ukończone 18 lat.

9. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu GG. Zasady składania reklamacji opisane są w niniejszym Regulaminie oraz w zakładce Zwroty i Reklamacje.

10. Wszelkie utwory, w szczególności takie jak: informacje i zdjęcia produktów, prezentowane na stronie https://shop.gg.pl/ stanowią własność Administratora Sklepu GG i podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). W szczególności zabrania się ich kopiowania.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy:
- składanie zamówień w Sklepie GG poprzez Konto Użytkownika.
- składanie zamówień w Sklepie GG bez konieczności posiadania Konta Użytkownika.

2. Usługodawca ma prawo do odmowy rejestracji w Sklepie internetowym Konta, odmowy przyjęcia zamówienia, jak też usunięcia Konta, w szczególności gdy Usługobiorca: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców, dopuścił się zachowań które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu GG.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu GG.

5. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Usługobiorcy zgód, na zasadach określonych w polityce prywatności oraz powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Usługobiorców oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Usługobiorcy.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie można złożyć:

1. Wypełniając formularz zamówienia bez konieczności rejestracji w sklepie GG.

2. Poprzez Konto Użytkownika – po zalogowaniu się do Sklepu GG

2.1. Na proces Rejestracji w Sklepie internetowym składają się następujące kroki: wypełnienie formularza, gdzie wypełnienie oznaczonych pól jest wymagane do pomyślnego zakończenia rejestracji w Sklepie GG oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówienia Usługobiorcy (Usługobiorca powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami). Usługobiorca ma możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także dostęp do swoich danych osobowych.

3. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia, które dokonuje się wyłącznie poprzez wysłanie przez Usługobiorcę wypełnionego formularza udostępnionego na stronie https://shop.gg.pl/ .

4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Usługodawcę. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przesłane Usługobiorcy e-mailem, zawiera: oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia otrzymania Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem GG przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail sklep@gg.pl.

6. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, uiszczonych przez Usługobiorcę w przypadku płatności przelewem na konto lub po pomyślnej zapłacie poprzez system płatności PayU lub po zaznaczeniu opcji ,,pobranie”.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został wypełniony w sposób uniemożliwiający jego realizację.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Do każdego zamówienia dokonanego przez Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą (warunek podanie numeru NIP w zamówieniu), Usługodawca wystawia fakturę VAT. Faktury dla Kupujących prowadzących działalność gospodarczą wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Usługobiorcę produkty są opłacone, skompletowane i gotowe do wysyłki. Dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Usługodawca wystawia fakturę VAT na życzenie Kupującego. 

11. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

12. Możliwa jest rezygnacja z zamówienia lub dokonanie zmiany w adresie wysyłki. Czynności tych można dokonać pisząc odpowiednia wiadomość e-mail na adres: sklep@gg.pl.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Koszt usługi przesyłki pokrywa Usługobiorca.

2. Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty: 
- płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności PayU
- wpłata wartości zamówienia (cena produktów + opłatą za przesyłkę) na rachunek bankowy Usługobiorcy podany podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Numer rachunku do wpłaty za zamówienie: 51 1140 2118 0000 3414 2200 1026
Nazwa odbiorcy: Fintecom Sp. z o.o. adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502, Koszalin
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
- płatnością za Pobraniem


§ 7 PROCEDURA PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI 

1. Kupujący dokonuje płatności kartą za pomocą usługi świadczonej przez PayU S.A który jest administratorem płatności.

2. Jeżeli Klient wybrał płatność kartą, zostanie on przekierowany na stronę PayU S.A.

3. Po przekierowaniu na stronę PayU S.A., celem dokonania płatności elektronicznej, Kupujący winien postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na stronie internetowej PayU S.A.

4. System płatności PayU umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, American Express, Discovery oraz Maestro.

5. Płatności kartą mogą być zlecane 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z wyjątkiem przerw spowodowanych koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, siłą wyższą lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej od wydawcy karty niezależnym od PayU S.A.

6. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia PayU S.A. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej PayU S.A.

7. Fintecom nie ma dostępu do danych Karty, dane Karty przechowuje administrator płatności firma PayU S.A.

8. Pozytywna Autoryzacja płatności dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, które:
a) Nie są zastrzeżone.
b) Nie upłynął ich termin ważności.
c) Bank Wydawca karty potwierdzi, że Użytkownik posiada dostępne środki na realizację Transakcji.

9. W przypadku braku pozytywnej Autoryzacji Transakcja nie zostanie zrealizowana.

10. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Usługobiorcę powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Usługodawcy, przekaże on reklamację do firmy PayU S.A.

11. Dokonanie płatności kartą jest bezpłatne. Oznacza to, że Usługobiorca zostanie obciążony wyłącznie kwotą zamówienia (cena produktów + koszt wysyłki).

§ 8. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zakupione Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Dostawa zakupionych Produktów na terenie RP realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Express Sp. z o. o, RUCH SA oraz Poczty Polskiej. Koszt zamówienia widoczny jest podczas składania zamówienia.

3. Co do zasady termin realizacji Zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania ceny zamówionych produktów. Powyższy termin realizacji zamówienia nie dotyczy zamówień na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Usługobiorca zostanie o niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej podczas rejestracji w Sklepie GG.

4. Jeżeli produkt nie zostanie doręczony Usługobiorcy w terminie 5 dni roboczych od daty jego nadania, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: sklep@gg.pl..

5. Dostawa zamówienia do kraju innego niż Polska jest możliwa. W takim przypadku Usługodawca prosi o kontakt e-mailowy na adres sklep@gg.pl. Usługobiorca, zamawiając dostawę zamówienia do kraju innego niż Polska, świadomy jest wyższych kosztów przesyłki i dłuższego czasu dostawy niż na terenie RP.

§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA PRODUKTU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu produktów w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy.

2. Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktów. W tym celu należy w ciągu 14 dni wysłać wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres sklep@gg.pl.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Zwrot produktu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, na adres: Fintecom Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin. Kupujący ponosi koszty zwrotu produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu przelewem na numer rachunku bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

5. Termin 14-dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia, w którym Kupujący objął produkt w posiadanie.

6. Kupujący za zgodą Sprzedawcy może wymienić produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gg.pl. w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować w odniesieniu do Kupujących będących konsumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku wymiany produktu, zapłata za produkt w wysokości ceny zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego produktu, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Kupującego lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Kupującego. Kupujący ponosi koszty wysyłki wymienionego produktu.

§ 10. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.

1. 2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania należy dokonać poprzez wypełnienie formularza reklamacji i wysłanie go na adres e-mail sklep@gg.pl.

1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj (opis) i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu na adres podany w odpowiedzi e-mail. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu produktu.

1.5. W przypadku niezgodności produktu z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail.

1.7. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

1.8. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.


2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu GG Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gg.pl. 

2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. Roszczenia dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

§ 11. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej: 

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. 

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gg.pl..
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep GG zawierane są na podstawie i zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Kupującego nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości ceny.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Stronie internetowej Sklepu GG wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś Zamówienia złożone przez Usługobiorców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Usługobiorcy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W sytuacji, gdy Usługobiorca posiadający Konto Usługobiorcy, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między Sklepem internetowym, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozstrzygnięcia. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 5.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów: 

5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 43 poz. 296). 

5.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl