Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
Informujemy, że akceptacja Regulaminu Serwisu jest równoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem danych jest:

Fintecom sp. z o. o. Sp.z o.o. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000362067, NIP: 6692501424, REGON: 320877907 (dalej: „Fintecom sp. z o. o.”).

Cel przetwarzania

Fintecom sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: shop.gg.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się w Serwisie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych (zapisałeś się do newslettera), Fintecom sp. z o. o. przetwarza Twoje dane w celu przesyłania informacji handlowych własnych oraz swoich Partnerów dotyczących np. promocji czy wyprzedaży produktów sklepu lub promocji innych usług administratora i jego Partnerów. Partnerzy Fintecom sp. z o. o. to podmioty oferujące usługi lub informacje marketingowo-handlowe, które podpisały z Fintecom sp. z o. o. umowę o współpracy.
Automatyczne systemy wywołujące – systemy służące Fintecom sp. z o. o. oraz partnerom Fintecom sp. z o. o. do przekazywania Użytkownikom komunikatów (wyświetlania reklam) będących integralną częścią Serwisu. Reklamy mogą być wyświetlane zarejestrowanym Użytkownikom oraz osobom niezalogowanym, odwiedzającym stronę sklepu.

Rodzaj danych

Fintecom sp. z o. o. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zarejestrowania się w Serwisie:
- adres e-mail
2. dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- imię i nazwisko (uzupełniane opcjonalnie w zarejestrowanym profilu)
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- nazwa firmy i NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
 
Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia zakupu w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
Twoje dane niezbędne do dokonywania zakupów przetwarzane są przez nas na podstawie zawieranej z Tobą umowy kupna-sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Przetwarzanie danych w ramach stosowania automatycznych systemów wywołujących, tj. wyświetlanie reklam na stronie internetowej Serwisu, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom sp. z o. o. oraz partnerów Fintecom sp. z o. o. (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celach marketingowo-handlowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@england.pl lub sklep@gg.pl.
Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fintecom sp. z o. o. lub partnerów Fintecom (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: sklep@gg.pl lub iod@england.pl
→ Wniesienie sprzeciwu wobec używania automatycznych systemów wywołujących (wyświetlania reklam) będzie wiązało się z usunięciem profilu Użytkownika.

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e‑mail: sklep@gg.pl.
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
→ Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu utworzenia profilu Użytkownika będzie wiązało się z jego usunięciem. Po wycofaniu tej zgody dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia profilu Użytkownika w Serwisie. Usunięcie profilu może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji konta, w naszych systemach pozostaną informacje o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:


Wiadomości e-mail na adres: iod@england.pl
Listownie na adres: Fintecom Sp.z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin
 
Udostępnianie i przekazywanie danych

Przetwarzane przez Fintecom dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
podmiotom, którym Fintecom zlecił czynności związane ze świadczeniem usług dla Użytkowników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
partnerom Fintecom w celach marketingowych, tylko za zgodą Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że:
obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Fintecom lub rozstrzyganiu sporów lub
Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
Fintecom zastrzega jednak, że dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Fintecom wykonuje czynności niezbędne do realizacji zamówień, np. Urząd Pocztowy, kurierzy, banki, pośrednicy płatności.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 
Plugin Facebooka


Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzałeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowany na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.


Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Twojego konta na Facebooku.
 
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics


Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 

Polityka cookies


Polityka Fintecom dotycząca plików cookies (Ciasteczek) w Serwisie Sklep GG


Serwis Sklep GG (www.shop.gg.pl) jest marką handlową firmy Fintecom Sp. z o.o.
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej należącej do Fintecom i prowadzonej przez Fintecom Sp. z o.o.
Przez używanie Serwisu Sklep GG wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu Sklep GG.

Co to są pliki cookies?
Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Bardzo wiele stron internetowych zapisuje te pliki na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome). Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się łatwiej zalogować.
 
Dlaczego używamy plików cookies?
Fintecom używa ciasteczek w różnych celach:
by strona Serwisu Sklep GG działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak są używane nasze strony i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości (Google Analytics)
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 
W jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.


W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.


W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl