Polityka prywatności i cookies

Korzystanie ze sklepu internetowego GG, oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Informujemy w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. 
Niniejsza Polityka Prywatności, obowiązuje od dnia 18.09.2023 r.

SPIS TREŚCI

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.  DEFINICJE
§ 3.  DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkownika?
 2. Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?
 3. W jakich celach i na, jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe Użytkownika podawane w ramach korzystania ze sklepu internetowego?
 4. Jakie są uprawnienia Użytkownika?
 5. Czy Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę?
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich 
 7. Jak długo przechowujemy dane Użytkownika?
 8. Linki odsyłające do innych stron.
 9. Bezpieczeństwo danych.
 10. Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?
 11. Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?
 12. Czy profilujemy dane Użytkownika?

§ 4.  FORMULARZE ORAZ PRZETWARZANE DANE 
§ 5.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
§ 6.  TECHNOLOGIE
§ 7.  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
§ 8.  ZGODA NA COOKIES
§ 9.  LOGI SERWERA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających na stronach sklepu internetowego GG, pod adresem: https://shop.gg.pl/.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Fintecom S.A., z siedzibą w przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907, kapitał zakładowy w wysokości 600 000,00 PLN.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Sklepu GG. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Hanną Majchrowską, poprzez adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl lub listownie na adres Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika Sklepu GG obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. 

§ 2. DEFINICJE

1. Administrator – Fintecom S.A., z siedzibą przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.

2. Użytkownik Sklepu/Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie Sklepu i korzystający z niej.

3. Sklep GG/ Sklep– Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://shop.gg.pl/.

4. Konto Użytkownika lub Konto - konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu GG, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

5. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

6. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności i cookies sklepu GG.

7. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem, których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności. 

8. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

9. Operatorzy płatności:

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186. KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 
 2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Adres siedziby: 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007.

10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

11. UŚUDE– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

12. Prawo Telekomunikacyjne - ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.). 

§ 3. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest  Fintecom S.A., z siedzibą w przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0001056179, NIP: 6692501424, REGON: 320877907.
Administrator nie ma jednak dostępu do danych Użytkownika dotyczących płatności dokonywanych za pośrednictwem Administratorów Płatności – dane te, (numer karty, numer rachunku) przechowuje Administrator Płatności.

2. Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, zaznaczonych na stronach Administratora, jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy na prośbę Użytkownika Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 12. zarządzania Stroną internetową Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 14. w celu wysyłania newslettera, (jeśli Administrator świadczy taką usługę) – zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 15. w celu doskonalenia, jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 16. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 17. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

3. W jaki sposób zbierane są dane?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). 

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące logowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie Sklepu. 

4. Jakie są uprawnienia Użytkownika?

Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 1. prawo dostępu do danych, ich uaktualnienia, poprawiania, sprostowania,
 2. prawo do przenoszenia danych, 
 3. prawo usunięcia danych (do bycia zapomnianym), jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@gadu-gadu.pl lub listownie na adres Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba, że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. 

5. Czy Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę? 

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie jego zgody, Użytkownik może w każdym czasie tą zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Wycofać zgodę można zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: sklep@gg.pl lub iod@gadu-gadu.pl.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich. 

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, np. Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). 

Podmioty te stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych (np. w przypadku Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. lub tym, na przekazywanie danych osobowych, których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 

Obecnie usługi oferowane przez np. Google dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. 

7. Jak długo przechowujemy dane Użytkownika?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego (newslettera, jeśli Administrator świadczy taką usługę), 
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być nadal przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń,
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 6. jeżeli Administrator świadczy usługę newslettera, przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po upływie 3 lat braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora
 7. kresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

8. Linki odsyłające do innych stron.

Na Stronie Sklepu mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, niż strony/podstrony Administratora. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

9. Bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

10. Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). 

Administrator informuje Użytkownika Sklepu, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. W celu przechowywania danych osobowych na serwerze: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2851500,00 zł (w całości wpłaconym),
 2. w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail: Google Ireland Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irlandia IE6388047V,
 3. w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego – obecnie Fintecom nie świadczy usługi newslettera, 
 4. innym podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, serwisy obsługujące poczty e-mail, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, 
 5. dane mogą również zostać udostępnione właściwym organom (np. skarbowym) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.

11. Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?

Administrator Danych Osobowych informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): Hanna Majchrowska, kontakt: iod@gadu-gadu.pl.

12. Czy profilujemy dane Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. 

§ 4. FORMULARZE ORAZ PRZETWARZANE DANE 

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Zapisu na newsletter – jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników Sklepu. Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu UŚUDE z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera przez Administratora. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, do chwili wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody, działań Użytkownika oraz chwili wycofania zgody, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

Ważne: Administrator nie świadczy obecnie usługi wysyłki newslettera i nie zbiera zgód na jego wysyłkę do Klientów. Zaznaczenie przez Klienta zgody na wysyłkę newslettera nie powoduje zapisania adresu e-mail Klienta w celu subskrypcji newslettera a aktywny checkbox zapisu wynika ze specyfiki strony internetowej Sklepu.

2. Czatu GG – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe podane w treści wiadomości przez Użytkownika Sklepu za zgodą i na życzenie Użytkownika (np. adres e-mail lub inne dane), przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem Sklepu. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem Sklepu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

3. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail lub numer GG, jeśli dotyczy. Jeżeli posiadasz już konto Użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.  Dane Osobowe innych osób, w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszasz praw tych osób (np. podczas składania Zamówienia w Sklepie z dostawą na inny adres niż Twój adres).
Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

4. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 
Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa Użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego, (jeśli konieczny będzie zwrot), numer GG, jeśli dotyczy. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

5. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: adres e-mail a następnie hasła. 

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w Regulaminie. Obowiązkowe są dane oznaczone, jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Użytkownik ma możliwość założenia konta w Sklepie lub logowania się do swojego Konta za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, lub systemu logowania Google). W takim przypadku Serwis za Twoją zgodą pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie Dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Sklepie.
Użytkownik Sklepu samodzielnie wybiera sposób rejestracji lub logowania i otrzymuje informacje o jego danych przekazywanych nam przez serwis Facebook/Google - są to wyłącznie niezbędne dane konieczne do identyfikacji Użytkownika Sklepu i bezpiecznego założenia konta/logowania w Sklepie GG. Dane te to imię, nazwisko oraz adres email. Więcej informacji w zakresie wykorzystywanych danych można znaleźć w polityce prywatności:
Facebooka  https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl,
oraz Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie, takie jak: zdjęcia, teksty inne materiały, stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej.  

§ 6. TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet,
2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,
3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

§ 7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.

4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).

5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np., z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited, przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
  Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
 2. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics: Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
  Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
  Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Plugin Facebooka - nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzałeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc zalogowany na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet, jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Twojego konta na Facebooku.
 4. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads - w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
 5. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego - w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 
 6. Linki afiliacyjne i programy partnerskie - Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych, co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google Ireland Limited. Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated

7. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

§ 8. ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Sklepu musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. 

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox: W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera: Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari: W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

§ 9. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

 

Przydatne linki:

Link do niniejszej Polityki Prywatności i Cookies (do pobrania).

Link do aktualnego Regulaminu Sklepu GG.

Link do Polityki Prywatności i Cookies, obowiązującej do dnia 31.12.2022 r. (do pobrania).

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl